Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 07/09/2018 về tranh chấp thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng kinh tế

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M, TỈNH QUẢNG NINH

BẢN ÁN 01/2018/KDTM-ST NGÀY 07/09/2018 VỀ TRANH CHẤP THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Trong ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại Hi trưng xét x Tòa án nhân dân thành ph M xét x sơ thm công khai v án th lý s: 02/2018/TLST-KDTM ngày 23 tháng 5 năm 2018 v "Tranh chp v thc hin nghĩa v thanh toán theo hp đng kinh tế" theo quyết đnh đưa v án ra xét x s 02/2018/QĐST-KDTM ngày 23 tháng 7 năm 2018 và quyết đnh Hoãn phiên tòa s 26/QĐ - HPT ngày 22/8/2018, gia các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty trách nhim hu hạn T

Trụ s: Thôn 10B, xã H, thành ph M, tnh Quảng Ninh

Đại din theo pháp lut là bà Hoàng Th N, chc danh: Giám đốc.

Đại din theo y quyn ca nguyên đơn là: Bà Nguyễn Kim V, sinh năm 1961

Địa ch: 10/28/212 Đông Chính, phưng Đ, qun N, thành phố H

(Theo hợp đng y quyền ngày 24/4/2018).

Có mặt tại phiên tòa.

- B đơn: Công ty c phn đu tư xây dựng T

Trụ s: Khu C, đoàn 22 H, t 3, khu 4, phưng B, thành ph H, tnh Quảng Ninh.

Đại din theo pháp lut: Ông Đnh Văn L, chc danh: Tng giám đốc

Vng mt ti phiên tòa (đã đưc triu tp hp l lần 2).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kin, bn t khai cùng tài liu kèm theo đơn khi kin ca nguyên đơn th hin: Công ty trách nhim hu hn T (sau đây viết tt là Công ty T) ký kết hai hp đng s 05/2016 (không th hin ngày, tháng, năm 2016) và hp đng s 06/2017 ngày 15/8/2017 vi Công ty c phn đu tư xây dng T 1 (sau đây viết tt là Công ty T1). Theo đó, Công ty T phi giao hàng theo đúng hp đng đã ký kết vi Công ty T1 và Công ty T1 phi thanh toán tin theo đúng điu khon thanh toán trong hp đng. Mc dù Công ty T đã giao hàng đúng chng loi, sng, thi gian và đa đim cho Công ty T1 nhưng Công ty T1 không thc hin vic thanh toán như cam kết. Tính đến ngày 15/9/2017, ti hp đng s 05/2016, Công ty T1 còn n Công ty T s tin là 1.269.856.305đ (mt t hai trăm sáu mươi chín triu tám trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm linh năm đng); ti hp đng s 06/2017 ngày 15/8/2017, Công ty T1 còn n Công ty T s tin là 30.486.000đ (ba mươi triu bn trăm tám mươi sáu nghìn đng). Công ty T đ ngh Tòa án gii quyết yêu cu: Buc Công ty T1 phi thanh toán s tin còn n li ca hai hp đng s 05/2016 và s 06/2017 là 1.300.342.305đ (mt t ba trăm triu ba trăm bn mươi hai nghìn ba trăm linh năm đng) và s tin lãi tính đến ngày 24/4/2018 là 151.197.000đ (mt trăm năm mươi mt triu mt trăm chín mươi by nghìn đng) - Bút lc số 49, 75.

Tại phiên tòa đi din nguyên đơn là bà Nguyn Kim V đ ngh Tòa án buc Công ty T1 phi tr cho Công ty T s tin gc là 1.300.342.305đ (mt t ba trăm triu ba trăm bn mươi hai nghìn ba trăm linh năm đng) và xác đnh thi đim chm tr n là ngày 31/3/2018 đến ngày xét x sơ thm 07/9/2018 vi s tin lãi do vi phm nghĩa v tr n là 62.073.139đ (theo đơn đ nghị ngày 06/9/2018).

Quá trình giải quyết v án: Tòa án nhân dân thành ph M đã tiến hành tng đt đy đ và đúng quy đnh ca pháp lut cho b đơn: Thông báo th lý v án, giy triu tp, Công ty T1 đu nhn các văn bn nêu trên nhưng không có mt theo giy triu tp ca Tòa án nhân dân thành ph M. Do đó, ngày 15/6/2018, Tòa án nhân dân thành ph M đã quyết đnh y thác cho Tòa án nhân dân thành ph H ly li khai ca b đơn là Công ty T1, đi din theo pháp lut là ông Đnh Văn L. Biên bn ly li khai th hin: Công ty T1 có ký hp đng s 05/2016 (không th hin ngày, tháng, năm 2016) và hp đng s 06/2017 ngày 15/8/2017 vi Công ty T. Công ty T đã thc hin vic giao hàng đúng như các hp đng đã ký. Hai bên đã cht công n vi nhau theo biên bn đi chiếu công n ngày 31/3/2018 là đúng. Đến nay Công ty T1 tha nhn còn phi thanh toán cho Công ty T s tin là 1.300.342.305đ; đi vi s tin lãi Công ty T1 không chp nhn trả.

Tòa án nhân dân thành phố M đã tiến hành thông báo kim tra vic giao np, tiếp cn, công khai chng c và hòa gii, tuy nhiên phía b đơn vng mt không có lý do; ngày 11/7/2018 Tòa án nhân dân thành ph M đã tiến hành giao thông báo kết qu kim tra vic tiếp cn, công khai chng c và hòa gii đi vi Công ty T 1 theo quy đnh ca pháp lut. Ngày 22/8/2018 Tòa án nhân dân thành ph M đã hoãn phiên tòa vì b đơn vng mt ln th nhất không có lý do.

Các tài liệu chng c nguyên đơn đã np kèm theo đơn khi kin: Hp đng s 05/2016 (01 bn chính); Hp đng s 06/2017 (01 bn chính); biên bn đi chiếu công n đt 6 ngày 31/3/2018 (01 bn chính); 01 bn đi chiếu công n ngày 27/6/2017(bn photo); giy báo có ngày 11/10/2017 (01 bn photo); hp đng y quyn (01 bn chính); chng minh nhân dân ca bà Nguyn Kim V (01 bn sao); chng minh nhân dân và s h khu ca bà Hoàng Th N (bn sao); giy chng nhn đăng ký doanh nghip (01 bn sao); 01 b h sơ đăng ký kinh doanh ca Công ty T 1 (01 bn sao); 01 đơn đ nghị ngày 06/9/2018.

Các tài liệu chng c Tòa án thu thp trong quá trình gii quyết v án: Biên bn ly li khai ca ông Đnh V ăn L; Biên bn làm vic ngày 29/5/2018 ti Chi cc thi hành án dân s thành ph H, tnh Qung Ninh; bng lãi sut n quá hn ca ba ngân hàng Thương mi c phn Công thương V - Chi nhánh M, ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn V - Chi nhánh Đ và ngân hàng thương mi c phn Ngoại Thương V - Chi nhánh M.

Đại din Vin kim sát nhân dân thành ph M, tnh Qung Ninh phát biu ý kiến v vic tuân theo pháp lut trong quá trình gii quyết v án và vic gii quyết vụ án:

Việc tuân theo pháp lut ca Thm phán, Hi đng xét x trong quá trình gii quyết v án: Vic Tòa án nhân dân thành ph M th lý gii quyết v án là đúng quy đnh ca pháp lut; xác đnh đúng quan h pháp lut, tư cách tham gia t tng, tiến hành m phiên tòa sơ thm đưc thc hin đúng, đy đ đm bo các quyn và nghĩa v ca các đương s theo quy đnh ca pháp lut. Đi vi các đương s: Nguyên đơn và ngưi đi din theo y quyn ca nguyên đơn chp hành đy đ các quy đnh ca pháp lut khi tham gia t tng ti Tòa án; b đơn là Công ty T1 mc dù đã đưc Tòa án triu tp hp l nhưng đu không chp hành đy đ quyn, nghĩa v ca đương s ti khon 16 Điu 70 Bộ luật tố tụng dân sự.

Quan điểm gii quyết v án: Chp nhn yêu cu khi kin ca Công ty trách nhim hu hạn T.

Buộc Công ty c phn đu tư xây dng T 1 có nghĩa v thanh toán tng s tin cho Công ty trách nhim hu hn T là 1.362.813.349đ (mt t ba trăm sáu mươi hai triu tám trăm mưi ba nghìn ba trăm bn chín đồng).

Buộc Công ty c phn đu tư xây dng T 1 phi chu 52.884.400đ (năm mươi hai triu tám trăm tám mươi bn nghìn bn trăm đng) tin án phí dân s sơ thẩm.

Trả li cho Công ty trách nhim hu hn T s tin 27.773.000đ (Hai mươi by triu by trăm by mươi ba nghìn đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liu có trong h sơ v án đưc thm tra ti phiên tòa và căn c vào các ni dung trình bày, yêu cu ca đương s; sau khi nghe đi din Vin kim sát nhân dân thành ph M, tnh Qung Ninh phát biu v vic tuân theo pháp lut trong t tng dân s và quan đim gii quyết v án, Hi đng xét x nhn định:

[1] Về th tc t tng: Tòa án đã triu tp hp l đi vi Công ty T 1 tham gia phiên Tòa đến ln th hai nhưng vn vng mt không vì s kin bt kh kháng hoc tr ngi khách quan theo quy đnh ti đim b khon 2 Điu 227 B lut t tng dân s 2015 nên Hi đng xét x tiến hành xét x vng mt bị đơn.

[2] Về quan h tranh chp và thm quyn gii quyết: Tranh chp gia Công ty T và Công ty T1 là tranh chp phát sinh trong hot đng kinh doanh thương mi đi vi hp đng kinh tế các bên ký kết và thc hin ti thành ph M. Căn c khon 1 Điu 30; đim b khon 1 Điu 35; đim g khon 1 Điu 40 ca B lut t tng Dân s thì v án thuc thm quyn ca Tòa án nhân dân thành ph M, tnh Quảng Ninh.

[3] Về yêu cu khi kin của nguyên đơn:

Xét quá trình thực hin các hp đồng:

Đối vi hp đng mua bán hàng hóa s 05/2016 th hin: Công ty T bán cho Công ty T1 đá cp phi đá dăm loi 1 (Base A) và cp phi đá dăm loi 2 (Base B), tng tr giá là 2.636.500.000đ (hai t sáu trăm ba mươi sáu triu năm trăm nghìn đng). Quá trình thc hin hp đng Công ty T đã cung cp khi lưng vt liu vưt quá so vi hp đng là 641.678.305 (sáu trăm bn mươi mt triu, sáu trăm by mươi tám nghìn ba trăm linh năm đng), tuy nhiên khi Công ty T giao hàng thì Công ty T1 vn tiến hành các th tc nhn hàng theo đúng khi lưng và chng loại.

Công ty T1 đã thanh toán số tin là 2.008.322.000đ (hai t không trăm linh tám triu ba trăm hai mươi hai nghìn đng); s tin còn n li là 1.269.850.000đ (mt t hai trăm sáu mươi chín triu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Hợp đng s 06/2017 ngày 15/8/2017 th hin: Công ty T bán cho Công ty T1 đá, cát, gch các loi đ xây dng công trình h tng k thut khu Qung trưng M gn lin vi tưng đài nhà bo v, thư vin trung tâm ti qung trưng M. Công ty T đã giao hàng cho Công ty T 1, vi giá tr ca hp đng là 330.486.000đ (ba trăm ba mươi triu bn trăm tám mươi sáu nghìn đng), Công ty T1 đã thanh toán cho Công ty T s tin là 300.000.000đ (ba trăm triu đng), còn n li là 30.486.000đ (ba mươi triu bn trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Như vậy v hình thc và ni dung ca giao dch phù hp vi quy đnh ca Lut Dân sự và Luật Thương mại. Đến thi đim hin ti Công ty T1 còn n Công ty T s tin gc là 1.300.342.305đ (mt t ba trăm triu ba trăm bn mươi hai nghìn ba trăm linh năm đồng).

Tại biên bn đi chiếu công n ngày 31/3/2018, Công ty T và Công ty T1 đã đi chiếu xác nhn công n còn li là 1.300.342.305đ (mt t ba trăm triu ba trăm bn mươi hai nghìn ba trăm linh năm đng). Như vy biên bn đi chiếu công n trên hai bên đã thng nht s tin còn n li; xác đnh vic đi chiếu công n gia các bên là phù hp, không vi phm điu cm, không trái đo đc xã hi, do đó có hiu lc và là căn c đ các bên thc hiện.

Xét khoản n 1.300.342.305đ (mt t ba trăm triu ba trăm bn mươi hai nghìn ba trăm linh năm đng) nguyên đơn yêu cu b đơn phi tr cho nguyên đơn; phía b đơn cũng tha nhn đi vi khon n do nguyên đơn yêu cu thanh toán; các tài liu chng c do nguyên đơn cung cp đ chng minh cho yêu cu khi kin ca mình, do đó có đ căn c chp nhn yêu cu khi kin v s tin nợ trên.

[4] Về lãi sut chm thanh toán: Xét yêu cu ca nguyên đơn v yêu cu tính lãi và thi đim tính lãi theo đơn đ ngh b sung ngày 06/9/2018 thấy:

- V thi đim tính lãi: Ti hp đng s 05/2016 điu khon v thanh toán Công ty T1 phi thanh toán cho Công ty T vào các ngày 15 và 30 hàng tháng; hp đng s 06/2017, thì Công ty T1 thanh toán cho Công ty T vào các ngày t 28-31 hàng tháng; hai bên tiến hành đi chiếu và thanh toán công n trưc 5 ngày k t ngày kết thúc hp đng. Như vy, ngoài thi đim nêu trên thì b coi là vi phm nghĩa v thanh toán (chm tr). Tuy nhiên, trong quá trình thc hin hp đng, Công ty T không có ý kiến gì; ngày 31/3/2018 các bên lp bng đi chiếu xác nhn công n cũng ch ghi nhn khon n gc mà không đ cp gì đến lãi quá hn thì coi như Công ty T đã mc nhiên chp nhn vic vi phm. Do vy, thi đim tính lãi sut chm thanh toán đưc ly mc t thi đim lp bn đi chiếu xác nhn công n, ngày 31/3/2018. Ti phiên Tòa, nguyên đơn cũng xác đnh thi điểm tính lãi là ngày 31/3/2018.

- V lãi sut chm thanh toán: Hai hp đng s 05 và 06 nêu trên đu không có điu khon nào v tính lãi nếu chm thanh toán. Ti phiên Tòa, nguyên đơn đ ngh tính lãi đi vi khon tin chm thanh toán căn c theo Điu 306 Lut thương mi và Điều 357 Bộ luật Dân sự vi s tin trên 62 triu đồng.

Căn cứ vào Điu 306 Lut thương mi và theo Án l s 09/2016/AL v "Tranh chp hp đng mua bán hàng hóa" đưc la chn t Quyết đnh giám đc thm s 07/2013/KDTM - GĐT ngày 15/3/2013 và đưc công b theo Quyết định 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 ca Chánh án Tòa án nhân dân ti cao thì: "Hp đng mua bán hàng hóa b vi phm do bên mua không thc hin nghĩa v thanh toán cho bên bán thì tin lãi do chm thanh toán đưc tính theo lãi sut n quá hn trung bình trên th trưng bng mc lãi sut n quá hn trung bình ca ít nht ba Ngân hàng ti đa phương ti thi đim thanh toán (xét x sơ thm), tr trưng hp có tha thun khác hoc pháp lut có quy định khác”.

Tòa án nhân dân thành phố M đã gi công văn đ ngh cung cp bng mc lãi sut cho vay trung bình và mc lãi sut n quá hn thi đim hin ti ba ngân hàng Thương mi c phn Công thương V - Chi nhánh M là 11,3%/ năm; ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn V - Chi nhánh Đ là 12,75%/năm; ngân hàng thương mi c phn Ngoi Thương V- Chi nhánh M là 9%/năm. Mc lãi sut n quá hn trung bình đi vi doanh nghip ca ba ngân hàng ti thi đim thanh toán s là 11,017%/năm và bằng 0.918%/ tháng.

Cụ th, xác đnh thi đim tính lãi, s tin lãi đi vi s tin chm tr là: Thi đim tính lãi t 31/3/2018 đến ngày 07/9/2018 là (05 tháng 07 ngày) x s tin chm tr (1.300.342.305đ) x mc lãi sut n quá hn trung bình trên th trưng ti thi đim thanh toán (0,918%/ tháng) = 62.471.044đ (sáu mươi hai triu bn trăm by mươi mt nghìn không trăm bn bn đng). Do đó, ni dung đơn đ ngh ngày 06/9/2018 ca đi din nguyên đơn là có cơ sở.

Tổng s tin gc và lãi Công ty c phn đu tư xây dng T 1 phi thanh toán cho Công ty trách nhim hu hn T là 1.362.813.349đ (mt t ba trăm sáu mươi hai triu tám trăm mưi ba nghìn ba trăm bn chín đồng).

Xét đề ngh ca b đơn v vic không tính lãi sut đi vi s tin chm thanh toán, tuy nhiên quan đim ca nguyên đơn ti phiên tòa vn gi nguyên yêu cu tính lãi đi vi s n trên, do đó có cơ s chp nhn yêu cu tính lãi chm thanh toán ca nguyên đơn theo quy đnh ca pháp luật.

[5] Về án phí: Công ty T1 phi chu án phí dân s sơ thm đi vi tng s tin phi thanh toán 1.362.813.349đ là 36.000.000đ + 16.884.400đ (3% ca phn giá tr tranh chp vưt quá 800.000.000đ 562.813.349đ) = 52.884.400đ (năm mươi hai triu tám trăm tám tư nghìn bn trăm đồng).

Trả li s tin tm ng án phí 27.773.000đ (hai mươi by triu by trăm by mươi ba nghìn đng) cho Công ty trách nhim hu hạn T.

[6] Về quyn kháng cáo: Các đương s đưc quyn kháng cáo bn án theo quy định.

[7] Xét đề ngh ca đi din Vin kim sát nhân dân thành ph M, tnh Qung Ninh là phù hp, có cơ s chp nhận.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: khon 1 Điu 30; đim b khon 1 Điu 35; đim g khon 1 Điu 40; B lut t tng Dân s; Điu 430; Điu 440; Điu 357; Điu 468 B lut Dân s; khon 1, khon 2 Điu 50; Điu 306 Lut thương mi. khon 2 Điu 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đnh v mc thu, min, gim, thu, np, qun lý và s dng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên xử: Chp nhn yêu cu khi kin ca Công ty trách nhim hu hạn T.

Buộc Công ty c phn đu tư xây dng T 1 có nghĩa v thanh toán tng s tin cho Công ty trách nhim hu hn T là 1.362.813.349đ (mt t ba trăm sáu mươi hai triu tám trăm mưi ba nghìn ba trăm bn chín đồng).

Kể t ngày Bn án có hiu lc pháp lut và Công ty trách nhim hu hn T có đơn yêu cu thi hành án mà Công ty c phn đu tư xây dng T1 chm tr cho Công ty trách nhim hu hn T đi vi s tin nêu trên thì Công ty c phn đu tư xây dng T1 phi tr lãi đi vi s tin chm tr. Lãi sut phát sinh do chm tr tin đưc xác đnh theo tha thun ca các bên nhưng không đưc t quá mc lãi sut đưc quy đnh ti khon 1 Điu 468 ca B lut Dân s; Nếu không tha thun đưc thì thc hin theo quy đnh ti khon 2 Điu 468 ca B lut Dân sự.

2. Về án phí: Buc Công ty c phn đu tư xây dng T1 phi chu 52.884.400đ (năm mươi hai triu tám trăm tám tư nghìn bn trăm đng) tin án phí dân s sơ thm.Tr li cho Công ty trách nhim hu hn T s tin 27.773.000đ (hai mươi by triu by trăm by mươi ba nghìn đng) tm ng án phí dân s sơ thm đã np theo biên lai thu tin s 0001090 ngày 22/5/2018 ca Chi cc thi hành án dân s thành ph M, tnh Quảng Ninh.

3. Về quyn kháng cáo: Áp dng Điu 271; khon 1 Điu 273 B lut t tng dân s. Báo cho nguyên đơn, ngưi đi din y quyn ca nguyên đơn biết có quyn kháng cáo bn án trong thi hn 15 (mưi lăm) ngày k t ngày tuyên án. B đơn có quyn kháng cáo bn án trong thi hn 15 (mưi lăm) ngày k t ngày nhn đưc bn án hoc niêm yết bn án tại cư trú.

Trường hp bn án, quyết đnh đưc thi hành theo quy đnh ti Điu 2 Luật thi hành án dân sự thì ngưi đưc thi hành án dân s, ngưi phi thi hành án dân s có quyn tha thun thi hành án, yêu cu thi hành án, t nguyn thi hành án hoc b ng chế thi hành án theo qui đnh ti các Điu 6,7,7a và Điu 9 Lut thi hành án dân s; thi hiu thi hành án đưc thc hin theo qui đnh ti Điu 30 Lut thi hành án dân sự.


114
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 07/09/2018 về tranh chấp thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng kinh tế

Số hiệu:01/2018/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:07/09/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về