Bản án 144/2017/HC-PT ngày 20/07/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giải thể doanh nghiệp

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 144/2017/HC-PT NGÀY 20/07/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Trong ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 22/2017/TLPT-HC ngày 10 tháng 2 năm 2017 về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giải thể doanh nghiệp”. Do bản án hành chính sơ thẩm số: 05/2016/HC-ST ngày 26/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 242/2017/QĐ-PT ngày 07 tháng 4 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th

Địa chỉ: Điểm Công nghiệp thị trấn Ph, Tỉnh lộ C, ấp X, thị trấn Ph, huyện Th, tỉnh Sóc Trăng.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn L, chức vụ: Giám đốc Công ty; Địa chỉ: Ấp X1, xã Th1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.

- Người đại diện theo ủy quyền:

+Ông Nguyễn Tuấn A, nghề nghiệp: Luật sư (có mặt).

+Ông Huỳnh Văn D, nghề nghiệp: Luật sư (có mặt).

Cùng địa chỉ: đường T, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ.

 (Theo văn bản ủy quyền ngày 11/11/2016 của Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th).

2. Người bị kiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: đường Tr, phường Y, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vương Thành N1; Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Đăng ký Kinh doanh (có mặt).

3. Người có kháng cáo: Người khởi kiện là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm thị nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến biến thủy sản Th (sau đây gọi tắt là Công ty Chế biến thủy sản Th) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007 với hai thành viên góp vốn là ông Lê Văn L và bà Huỳnh Thị U, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên số 2200272406 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp (Đăng ký lần đầu, ngày 25/4/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 28/6/2010). Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Chế biến thủy sản Th đặt tại Điểm Công nghiệp thị trấn Ph, Tỉnh lộ C, ấp X, thị trấn Ph, huyện Th, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 24/12/2013, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh doanh) ra Thông báo số 562 về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Chế biến thủy sản Th, với nội dung chính như sau: Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi thông báo rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đến doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp trong vòng 30 ngày phải thông báo nhưng hết thời gian 30 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh vẫn không nhận được phản hồi thông tin từ doanh nghiệp. Tiếp đó, Phòng Đăng ký kinh doanh cũng đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp lên giải trình lý do và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản nhưng quá thời hạn trên mà doanh nghiệp cũng không lên giải trình và báo cáo theo quy định (vi phạm Điểm g Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp). Nay Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở Phòng để giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong Thông báo này mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 25/02/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành Quyết định số 378 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Chế biến thủy sản Th.

Ngày 03/6/2015, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo số 261 về việc doanh nghiệp giải thể đối với Công ty Chế biến thủy sản Th, với lý do giải thể: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm Luật Doanh nghiệp. Đồng thời xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Ngày 04/7/2016, Công ty Chế biến thủy sản Th nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Đơn khởi kiện đề ngày 30/6/2016) yêu cầu Tòa án giải quyết hủy Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, vì cho rằng Quyết định số 378 và

Thông báo số 261 nêu trên là trái pháp luật, với lý do: Khi ra Thông báo giải thể doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ nêu lý do là doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không nêu các điều kiện đủ để giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài (Khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005; Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014). Trước đây, doanh nghiệp đã làm đơn khiếu nại đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể để đợi kết quả giải quyết của Tòa án và để doanh nghiệp có thời gian thu xếp, xây dựng kế hoạch, phương hướng để bảo đảm thanh toán các khoản nợ và tài sản khác theo quy định của pháp luật, nhưng Phòng Đăng ký kinh doanh không trả lời khiếu nại và cũng không thu hồi Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nêu trên.

Tại phiên đối thoại ngày 14/11/2016 người đại diện hợp pháp của người bị kiện là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trình bày: Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ra Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể đối với Công ty Chế biến thủy sản Th là đúng quy định của pháp luật vì dựa trên các căn cứ sau đây:

- Doanh nghiệp không báo cáo theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong 06 tháng liên tục.

- Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Điều 93 Luật Quản lý thuế có quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong đó có trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Khoản 6 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005 có quy định: Trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa được thanh toán.

Vì vậy, Phòng Đăng ký kinh doanh không đồng ý hủy Quyết định và Thông báo bị khởi kiện nêu trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là Công ty TNHH Chế biến thủy sản Th vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện; người đại diện hợp pháp của người bị kiện là Phòng Đăng ký kinh doanh không thu hồi các quyết định hành chính bị khởi kiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến nhận xét Thẩm phán và Hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết vụ án đã tuân theo đúng pháp luật tố tụng và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng pháp luật kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, về việc hủy Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 của Phòng Đăng kýkinh doanh về việc doanh nghiệp giải thể đối với Công ty Chế biến thủy sản Th.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 05/2016/HC-ST ngày 26/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, quyết định:

Áp dụng khoản 1 Điều 30; khoản 3 Điều 32; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 194 và khoản 1 Điều 348 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Áp dụng khoản 2 Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th về việc hủy Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 30/12/2016, người khởi kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Yêu cầu hủy Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Đại diện người khởi kiện trình bày: Doanh nghiệp đang có việc tranh chấp dân sự tại Tòa án về khoản nợ với Ngân hàng, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ bị giải thể khi hoàn tất xong các khoản nợ (Điều 157 Luật Doanh nghiệp) đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm.

Người bị kiện giữ nguyên các văn bản trình bày như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm; xác định Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th là đúng quy định pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện.

Phần tranh luận, người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Về nội dung: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành các thủ tục đúng quy định pháp luật như thông báo cho doanh nghiệp bào cáo tình hình hoạt động trong đó có báo cáo thuế nhưng doanh nghiệp không thực hiện nên Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành các quyết định thu hồi, giải thể doanh nghiệp là đúng pháp luật. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của đương sự, đại diện Viện kiểm sát;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1]- Về hình thức: Đơn kháng cáo của người khởi kiện làm trong thời hạn luật định hợp lệ nên được giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

 [2]- Về nội dung:

 [2.1] Trên cơ sở rà soát chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/3013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28/6/2013, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo số 97/TBHD-ĐKKD về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế (bút lục số 24-25) và đề nghị Công ty Chế biến thủy sản Th rà soát, cập nhật thông tin đã đăng ký trong thời hạn một tháng (30 ngày), kể từ ngày ký Thông báo, nhưng quá thời hạn trên Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được phản hồi thông tin từ Công ty Chế biến thủy sản Th.

 [2.2] Ngày 21/8/2013, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo số 234/PĐKKD về việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh, trong đó yêu cầu Công ty Chế biến thủy sản Th báo cáo với các nội dung sau: Hiện nay doanh nghiệp còn hoạt động không? Nếu còn đề nghị doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (từ đầu năm 2013 đến thời điểm hiện tại) và phải hiệu đính nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng quy định; Nếu Quý doanh nghiệp không còn hoạt động đề nghị Quý doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày ký Thông báo này, nếu Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu tại Thông báo này thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bút lục số 26). Nhưng Công ty Chế biến thủy sản Th không báo cáo theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh, nên đã vi phạm quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh.

 [2.3] Ngày 24/12/2013, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục ra Thông báo số 562 về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với nội dung chính như sau: Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi thông báo rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đến doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo; quá thời hạn nêu trên nếu doanh nghiệp không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (bút lục số 27). Nhưng người đại diện theo pháp luật của Công ty Chế biến thủy sản Th không đến giải trình theo tinh thần của Thông báo số 562 nêu trên.

 [2.4] Ngày 25/02/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành Quyết định số 378 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Chế biến thủy sản Th và yêu cầu doanh nghiệp tự tiến hành thủ tục giải thể theo quy định tại khoản 6 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp năm 2005, trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày ra Thông báo. Nhưng quá thời hạn nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể và cũng không nhận được báo cáo của Công ty Chế biến thủy sản Th về lý do Công ty không tự giải thể được.

 [2.5] Ngày 26/5/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra xác minh tình hình hoạt động của Công ty Chế biến thủy sản Th thì được chính quyền địa phương xác nhận Công ty đã ngưng hoạt động từ tháng 01/2013 (Biên bản kiểm tra xác minh doanh nghiệp - bút lục số 29).

 [2.6] Ngày 03/6/2015, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo số 261 về việc doanh nghiệp giải thể đối với Công ty Chế biến thủy sản Th, với lý do giải thể: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm Luật Doanh nghiệp. Đồng thời xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

 [3] Xét thấy, theo quy định tại khoản 6 Điều 9 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp có nghĩa vụ định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ và quyền hạn yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiện các quy định của Luật này; đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo của doanh nghiệp. Công ty Chế biến thủy sản Th không định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định. Công ty Chế biến thủy sản Th cũng không thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh, cũng như không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản và cũng không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình. Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Chế biến thủy sản Th thừa nhận từ khoảng cuối năm 2012 trở đi Công ty không định kỳ báo cáo với Phòng Đăng ký kinh doanh các thông tin về Công ty và tình hình tài chính của Công ty theo quy định tại khoản 6 Điều 9 của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Ngoài ra, Công ty Chế biến thủy sản Th đã ngưng hoạt động kinh doanh từ tháng 01/2013, nhưng không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh. Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Chế biến thủy sản Th cũng thừa nhận Công ty đã tạm ngưng hoạt động từ khoảng cuối năm 2012 để tái cơ cấu và sắp xếp lại hoạt động nhưng Công ty không thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh biết. Do đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp của Công ty Chế biến thủy sản Th là đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 163; các điểm đ, e và g khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 4 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 [4] Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Chế biến thủy sản Th cho rằng Công ty không nhận được Thông báo số 234/PĐKKD ngày 21/8/2013 của Phòng Đăng ký kinh doanh nên Công ty không báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Phòng. Xét thấy, Công ty Chế biến thủy sản Th phải có nghĩa vụ định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Luật Doanh nghiệp nêu trên, chứ không nhất thiết phải có yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh thì mới báo cáo. Vì vậy, lý do nêu trên của người đại diện của Công ty Chế biến thủy sản Th là không có cơ sở để chấp nhận.

 [5] Do quá thời hạn sáu tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể của Công ty Chế biến thủy sản Th, nên Công ty Chế biến thủy sản Th coi như đã được giải thể, vì vậy, ngày 03/6/2015 Phòng Đăng ký kinh doanh đã ra Thông báo số 261 về việc doanh nghiệp giải thể đối với Công ty Chế biến thủy sản Th và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh là đúng với quy định tại khoản 6 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 7 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 [6] Việc trong đơn khởi kiện người đại diện theo pháp luật và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của Công ty Chế biến thủy sản Th cho rằng Quyết định số 378 và Thông báo số 261 nêu trên là trái pháp luật, với lý do: Khi ra Thông báo giải thể doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ nêu lý do là doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không nêu các điều kiện đủ để giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài (khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005; khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014) là không có căn cứ để chấp nhận, bởi vì Công ty Chế biến thủy sản Th bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và phải tự thực hiện trình tự, thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 7 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp như đã phân tích ở phần trên, nếu quá thời hạn sáu tháng mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh, chứ không thuộc trường hợp giải thể khác theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Vì vậy, lời trình bày trên của người đại diện theo pháp luật và của người đại diện theo ủy quyền của Công ty Chế biến thủy sản Th là không có căn cứ chấp nhận.

 [7] Riêng đối việc trong đơn khởi kiện của Công ty Chế biến thủy sản Th cho rằng trước đây, doanh nghiệp đã làm đơn khiếu nại đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể để đợi kết quả giải quyết của Tòa án và để doanh nghiệp có thời gian thu xếp, xây dựng kế hoạch, phương hướng để bảo đảm thanh toán các khoản nợ và tài sản khác theo quy định của pháp luật, nhưng Phòng Đăng ký kinh doanh không trả lời khiếu nại và cũng không thu hồi Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nêu trên. Xét thấy, ngày 21/10/2015 Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Công văn số 713/ĐKKD về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Văn L với nội dung chủ yếu là không chấp nhận khiếu nại của ông Lê Văn L, đại diện theo pháp luật của Công ty Chế biến thủy sản Th, về việc thu hồi Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể đối với Công ty Chế biến thủy sản Th (bút lục số 32). Vì vậy, lời trình bày nêu trên của người đại diện theo pháp luật của Công ty Chế biến thủy sản Th là không đúng.

 [8] Như vậy, yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th về việc yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th là không có căn cứ chấp nhận.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy, án sơ thẩm đã nhận định và quyết định như nêu trên là có cơ sở pháp luật.

 [9] Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình nên không được chấp nhận. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th phải chịu án phí phúc thẩm.

Bởi lẽ đó nên giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cấp cao.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 5/2016/HC-ST ngày 26/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Áp dụng khoản 1 Điều 30; khoản 3 Điều 32; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 194 và khoản 1 Điều 348 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Áp dụng khoản 2 Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th về việc hủy Quyết định số 378 ngày 25/02/2014 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo số 261 ngày 03/6/2015 về việc doanh nghiệp giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th.

2. Án phí hành chính phúc thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Th phải chịu 200.000 đồng, được trừ vào án phí tạm nộp theo biên lai thu số 0005092 ngày 18/01/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng (do ông Nguyễn Tuấn A nộp thay).

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.


202
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 144/2017/HC-PT ngày 20/07/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giải thể doanh nghiệp

Số hiệu:144/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:20/07/2017
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về