Bản án 33/2017/HNGĐ-PT ngày 12/09/2017 về tranh chấp ly hôn, nuôi con

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 33/2017/HNGĐ-PT NGÀY 12/09/2017 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN, NUÔI CON 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 30/2017/TLPT - HNGĐ ngày 16 thang 8 năm 2017 về tranh chấp ly hôn, nuôi con.

Do Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 34/2017/HNGĐ-ST ngày 04 thang 7 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện V bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 231/2017/QĐPT - HNGĐ ngày 22 thang 8 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chi Võ Liêu Ngọc T, sinh năm 1995; Địa chỉ cư trú: Số nhà A, tổ B, khóm Đ, phường Mỹ P, thành phố X, tỉnh An Giang (Co măt).

2. Bi đơn: Anh Trần Văn Đ, sinh năm 1990; Địa chỉ cư trú: Số nha H, ấp N, xã ĐA, huyên V, tinh Đồng Tháp (Co măt).

3. Người kháng cáo: Anh Trần Văn Đ la bi đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Nguyên đơn chi Võ Liêu Ngọc T trình bày

Về hôn nhân: Chi T và anh Đ sống chung với nhau như vợ chồng vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2011 đến nay không đăng ký kết hôn. Hai người khi sống chung với nhau đến đầu năm 2014 do chi T bị bệnh, nên chi T về nhà cha mẹ ruột của chi T để điều trị bệnh và sống cho đến nay. Quá trình chi T điều trị bệnh thì anh Đ không quan tâm đến chi T. Nay chi T yêu cầu ly hôn với anh Đ.

Về con chung: Chi T và anh Đ sống chung có môt con chung tên Võ Trần Phương N, sinh ngày 02 tháng 5 năm 2012, con chung sống với chi T từ lúc sinh đến tháng 4/2017, từ tháng 4/2017 đến nay chau sống vơi anh Đ. Nay chi T yêu cầu được trưc tiếp nuôi con chung, không yêu cầu anh Đ cấp dưỡng nuôi con.

Về chia tai san chung: Không co nên không yêu cầu Toa an giải quyết.

- Bi đơn anh Trần Văn Đ trình bày:

Về hôn nhân: Anh Đ thống nhất lời trình bày của chi T. Nay anh Đ đồng ý ly hôn với chi T.

Về con chung: Anh Đ đồng ý giao con chung tên Võ Trần Phương N, sinh ngày 02 tháng 5 năm 2012 cho chi T nuôi.

Về chia tai san chung: Anh Đ không yêu cầu Toa an giải quyết.

Tại bản ám HNGĐ số 34/2017/HNGĐ - ST ngày 04/7/2017 của Toà án nhân dân huyên V đã tuyên xử:

- Về hôn nhân: Không công nhận chị Võ Liêu Ngọc T với anh Trần Văn Đ là vợ chồng.

- Về con chung: Chị Võ Liêu Ngọc T được quyền nuôi con tên Võ Trần Phương N, sinh ngày 02 tháng 5 năm 2012. Anh Đ có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Chị T cùng thành viên trong hộ gia đình chị T không được cản trở anh Đ trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

- Về tài sản: Không xem xét giải quyết.

- Về án phí: Chị Võ Liêu Ngọc T phải chịu 300.000đồng án phí sơ thẩm hôn nhân gia đình nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000đồng theo biên lai thu số 10444 ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V.

Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền và thời hạn kháng cáo của các bên đương sự.

Ngày 17/7/2017, anh Trần Văn Đ kháng cáo yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm xét xử cho anh đươc tiếp tuc sống chung như vơ chồng vơi chi Vo Liêu Ngoc T va anh Đ yêu cầu đươc tiếp tuc nuôi con chung Vo Trần Phương N sinh ngay 02/5/2012 vi hiên nay chau đang sống cung vơi anh, anh Đ không yêu cầu chi T cấp dương.

- Tại phiên tòa phúc thẩm:

Chi T vân giư nguyên yêu cầu khơi kiên xin đươc ly hôn vơi anh Đ va đươc trưc tiếp nuôi con chung la Vo Trần Phương N không yêu cầu anh Đ cấp dương.

Anh Đ vân giư nguyên yêu cầu khang cao đươc tiếp tuc sống chung như vơ chồng vơi chi T va yêu cầu đươc tiếp tục nuôi con chung Vo Trần Phương N không yêu cầu chị T cấp dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng va ngươi tham gia tố tung đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong qua trinh giai quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhân môt phần kháng cáo của anh Đ sửa bản án sơ thẩm. Do anh Đ va chi T chung sống vơi nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn nên hôn nhân giữa anh chị là Hôn nhân không hợp pháp không được pháp luật công nhận là vợ chồng do vi phạm Điều 9 Luât Hôn nhân va gia đinh năm 2014. Về con chung chau Phương N đã sống cung anh Đ tư thang 4/2017 đến nay, đươc anh Đ cho đi hoc va chăm soc nuôi dương chu đao. Anh Đ có đủ điều kiên kinh tế đê nuôi con chung nên viêc giao con chung cho anh Đ tiếp tuc nuôi la phu hơp.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xem xet tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tung tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Chị Võ Liêu Ngoc T và anh Trần Văn Đ chung sống vơi nhau vào năm 2011, không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, anh Đ không quan tâm chăm soc chi T va phat sinh mâu thuân keo dai nên chi T lam đơn yêu cầu được ly hôn vơi anh Đ.

[2] Về hôn nhân: Xet khang cao cua anh Đ yêu cầu Toa an giai quyết đươc tiếp tuc sống chung như vợ chồng vơi chi T. Xet thấy, khang cao cua anh Đ la không co cơ sơ chấp nhân. Bơi vi, Do anh Đ va chi T chung sống vơi nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn nên hôn nhân  giữa anh chị là Hôn nhân không hợp pháp. Vi vây, không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Do đó, không chấp nhận khang cao cua anh Trần Văn Đ. Xet, ban an Hôn nhân gia đinh sơ thâm xet xư không công nhân quan hê vơ chồng giưa chi T va anh Đ la đung theo quy đinh tai Khoan 1 Điều 9 Luật Hôn nhân gia đinh năm 2014.

[3] Về nuôi con chung: Xet khang cao cua anh Đ yêu cầu Toa an giai quyết cho anh đươc trưc tiếp nuôi dương con chung tên Vo Trần Phương N, sinh ngay 02/5/2012 anh Đ không yêu cầu chi T cấp dương nuôi con chung. Xet thấy, khang cáo cua anh Đ la co có cơ sơ đê chấp nhân. Bơi vi, chau Phương N chung sống cung gia đinh anh Đ tư luc sinh ra đến nay va đươc sư chăm soc, nuôi dưỡng chu đái đảm bảo quyền lợi về mọi mặt. Hiên tai, anh Đ sống chung với cha me nhưng không  phụ thuộc vào kinh tế của gia định và anh có thu nhập hang tháng ổn định. Vi vây, Hôi đồng xet xư chấp nhân khang cao cua anh Đ giao chau Vo Trần Phương N cho anh Đ tiếp tục nuôi dương. Chi T không phải cấp dưỡng nuôi con chung do anh Đ không có yêu cầu.

[4] Xét, đai diên Viện kiểm sát đề nghi Hôi đồng xet xư, chấp nhân môt phần khang cao cua anh Đ về yêu cầu đươc tiếp tuc nuôi con chung, sưa môt phần ban an sơ thâm là có căn cứ để chấp nhận.

Án phí phúc thẩm: Do anh Trần Văn Đ đươc chấp nhân môt phần khang cao  nên anh Đ không phải nộp.

Vi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 9, Khoan 1 Điều 14, Điều 53, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật hôn nhân va gia đình năm 2014; Khoan 2 Điều 148, Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tung dân sư; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

- Chấp nhận một phần kháng cáo của anh Trần Văn Đ.

- Sửa Bản án Hôn nhân va gia đinh sơ thẩm số 34/2017/HNGĐ-ST ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyên V.

1. Về hôn nhân: Không công nhâhn quan hệ vợ chồng giưa chị Võ Liêu Ngọc T va anh Trần Văn Đ.

2. Về nuôi con chung: Anh Trần Văn Đ đươc tiếp tuc nuôi con chung tên Vo Trần Phương N, sinh ngày 02/5/2012. Chi T không phai cấp dương nuôi con do anh Đ không co yêu cầu. Anh Đ cung cac thanh viên gia đinh không đươc can trơ chi T trong việc thăm nom, chăm soc, nuôi dương, giáo duc con.

3. Về chia tài sản chung: Không có yêu cầu giải quyết. Do đo, Hội đồng xét xử không xem xét giai quyết.

 4. Về án phí: 

- Chi Võ Liêu Ngọc T phải nộp 300.000đ án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm (đươc trừ vào số tiền nộp tạm ứng án phí theo biên lai số 10444 ngay 17/5/2017 la 300.000đ tai Chi cuc Thi hanh an dân sư huyên V). Chi T không phai nôp thêm.

- Anh Trần Văn Đ không phải nộp 300.000đ án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm (đươc nhân lai số tiền nộp tạm ứng án phí phuc thẩm theo biên lai số 16552 ngày 19/7/2017 la 300.000đ tại Chi cục Thi hành an dân sư huyên V).

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


68
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 33/2017/HNGĐ-PT ngày 12/09/2017 về tranh chấp ly hôn, nuôi con

Số hiệu:33/2017/HNGĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:12/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về