Quyết định giám đốc thẩm 13/2013/KDTM-GĐT ngày 16/05/2013 về vụ án kinh doanh thương mại yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 13/2013/KDTM-GĐT NGÀY 16/05/2013 VỀ VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI YÊU CẦU HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Ngày 16/5/2013, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ việc kinh doanh, thương mại về yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giữa các đương sự:

-  Bên yêu cầu: 1. Bà Vương Ngọc Lan, trú tại số nhà 97 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Nguyễn Đình Minh, trú tại số nhà 699 Bà Hạt, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ông Bùi Văn Hiệp, trú tại số nhà 245/10 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

-  Bên liên quan: 1. Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh; có trụ sở tại: 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; do bà Lại Thị Nhung làm đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 01/9/2011 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; có trụ sở tại: 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; do ông Lê Minh Thắng làm đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 19/8/2011 của Tổng Giám độc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; địa chỉ: 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; do ông Lê Minh Thắng làm đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 25/8/2011 của ông Nguyễn Gia Tường.

NHẬN THẤY

Theo Đơn yêu cầu đề ngày 20/06/2011 của bà Vương Ngọc Lan, ông Nguyễn Đình Minh và ông Bùi Văn Hiệp (là cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh - sau đây gọi tắt là Công ty BICICO ) đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét hủy bỏ “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/05/2011 của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh” và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc thì thấy:

Công ty BICICO được Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Mình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002318 lần đầu ngày 17/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 09/06/2004, có vốn điều lệ là 16.335.000.000 đồng, tương ứng với 1.633.500 cổ phần, trong đó có 51% vốn nhà nước do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm đại diện sở hữu 833.060 cổ phần, do ông Đặng Hồng Hải, ông Ngô Mạnh Hoài và ông Lê Thành Phương làm đại diện phần vốn nhà nước, còn lại là các cổ đông khác trong đó có bà Vương Ngọc Lan, ông Nguyễn Đình Minh, ông Bùi Văn Hiệp; người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Đặng Hồng Hải - Giám đốc Công ty.

Theo Điều lệ Công ty BICICO thì Hội đồng quản trị có 5 người và Ban kiểm soát có 3 người. Tuy nhiên, ngày 30/8/2010, bà Lê Thị Thái Hường – Trưởng ban kiểm soát có đơn xin từ chức; tiếp đó, ngày 15/9/2010, ông Bùi Ngô Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có đơn xin từ chức. Ngày 11/11/2010, hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Đặng Hồng Hải và bà Lại Thị Nhung có văn bản gửi ông Nguyễn Đình Minh và bà Vương Ngọc Lan là thành viên Hội đồng quản trị đề nghị họp Hội đồng quản trị vào ngày 17/11/2010 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới; nhưng cuộc họp này không tiến hành được vì ông Minh vắng mặt, còn bà Lan có mặt tại Công ty nhưng không tham dự (BL 179). Ông Hải, bà Nhung và các cán bộ quản lý đề nghị tổ chức lại cuộc họp Hội đồng quản trị vào 08 giờ ngày 22/11/2010; nhưng cuộc họp này cũng không tiễn hành được vì ông Minh vẫn vắng mặt, bà Lan có mặt tại Công ty nhưng không tham dự.

Ngày 23/12/2010, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có Công văn số 1134/HCVN-TCNS gửi Hội đồng quản trị Công ty BICICO yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để lựa chọn công ty kiểm toán, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát; nhưng Hội đồng quản trị Công ty BICICO không thực hiện.

Ngày 26/01/2011, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có Công văn số 56/HCVN-TCNS yêu cầu Ban kiểm soát của Công ty BICICO triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung như Công văn 1134/HCVN-TCNS nêu trên. Ngày 10/02/2011, bà Lưu Thị Ánh thành viên Ban kiểm soát có văn bản gửi Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có nội dung: Ban kiểm soát không thể họp để thống nhất cuộc họp bất thường theo yêu cầu của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty BICICO không thực hiện được yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tự đứng ra triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty BICICO. Thông báo mời họp ngày 07/4/2011 do ông Nguyễn Gia Tường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ký thừa uỷ quyền của Tổng giám đốc gửi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty BICICO vào ngày 25/4/2011. Do tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2011 chỉ có 25 cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông đến dự tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.018.860 cổ phần (chiếm 62,37% vốn điều lệ) nên không đủ điều kiện để tiến hành đại hội được.

Ngày 14/5/2011, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiếp tục có Thông báo mời họp lần thứ 2 số 449/TB-HCVN gửi các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty BICICO vào hồi 8 giờ 30 phut ngày 24/5/2011.

Ngày 24/5/2011 Công ty BICICO đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp là 35 người, sở hữu 1.600.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/5/2011 với 3 nội dung:

1. Bầu ông Trịnh Anh Tuấn vào Hội đồng quản trị Công ty

2. Bầu ông Hà Thanh Sơn vào Ban kiểm soát Công ty

3. Không thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Ngày 20/6/2011, bà Vương Ngọc Lan, ông Nguyễn Đình Minh và ông Bùi Văn Hiệp có đơn yêu cầu Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh huỷ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/5/2011 nêu trên của Công ty BICICO, với lý do:

1. Trình tự và thù tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông không đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể là Công văn số 56/HCVN-TCNS ngày 16/01/2011 của Tập đoàn Hoá chất Việt      Nam yêu cầu     Ban kiểm soát Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thuờng do ông Ngô Mạnh Hoài - Phó Tổng giám đốc ký và Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường số 298/TB-HCVN ngày 25/4/2011 và số 449/TB-HCVN ngày 14/05/2011 do ông Nguyễn Gia Tường - Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký mà không có ủy quyền của Tổng giám đốc Nguyễn Đình Khang, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là chưa thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc ủy quyền được quy định tại Điều 144 Bộ luật dân sự năm 2005.

 2. Ngày 10/4/2011, nhóm cổ đông nắm giữ 17,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, gồm ông Nguyễn Đình Minh, ông Bùi Văn Hiệp, ông Võ Ngọc Các, ông Nguyễn Minh Trí, bà Tô Thị Tuyết Trinh, bà Phạm Ngọc Diệu, ông Vương Chí Thiệp, ông Phan Văn Thắng đã có các văn bản gửi đến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu cầu bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bât thường ngày 25/4/2011. Tuy nhiên, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã từ chối kiến nghị của nhóm cổ đông nói trên mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào là vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 2, 3,4 Điều 99 Luật doanh nghiệp và khoản 4,5 Điều 16 Điều lệ Công ty BICICO.

3. Việc bầu Ban kiểm phiếu: Chủ toạ cuộc họp để Đại hội thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu chỉ được 62,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông được thông qua tại cuộc họp là vi phạm khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp; theo đó, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có điêu kiện được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Nhưng quyết định của Đại hội đồng cổ đông bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát chỉ đạt 62,83% là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp.

Người liên quan - Công ty BICICO trình bày: Không đồng ý với ba yêu cầu nêu trên của Bên yêu cầu với lý do: Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc ông Ngô Mạnh Hoài và ông Nguyễn Gia Tường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ký các giấy triệu tập là thực hiện sự uỷ quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn theo Quyết định số 103 ngày 24/3/2011. Việc nhóm cổ đông nắm giữ 17,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có văn bản gửi đến Tập đoàn Hoá chất Việt Nam yêu cầu bổ sung, sửa đổi nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông; tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Chủ toạ cuộc họp không chấp nhận nên không đưa vào chương trình cuộc họp.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty BICICO với kết quả đạt 62,83% tổng số phiếu biểu quyết là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

Đại diện Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thống nhất với ý kiến của Công ty BICICO đã trình bày.

Tại Quyết định giải quyết việc dân sự số 1998/2011/QĐST-KDTM ngày 18/11/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Vương Ngọc Lan, ông Nguyễn Đình Minh và ông Bùi Văn Hiệp.

Hủy Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/05/2011 của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh.

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 22/11/2011, Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh có đơn kháng cáo.

Ngày 25/11/2011, ông Lê Minh Thắng là đại diện theo ủy quyền của những người liên quan là ông Nguyễn Gia Tường và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đơn kháng cáo.

Tại Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với Quyết định giải quyết việc dân sự số 152/2012/QĐ-PT ngày 07/5/2012, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Giữ nguyên Quyết định giải quyết việc dân sự số 1998/2011/QĐST-KDTM ngày 18/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15/6/2012, Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh có đơn đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết việc kháng cáo số 152/2012/QĐ- PT ngày 07/5/2012 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định số 30/2012/KDTM- KN ngày 03/10/2012, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với Quyết định giải quyết việc dân sự số 152/2012/QĐ-PT ngày 07/5/2012 của Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định giải quyết việc dân sự số 152/2012/QĐ-PT ngày 07/5/2012 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ việc cho Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hổ Chí Minh giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao huỷ Quyết định phúc thẩm nêu trên, giao hồ sơ vụ việc cho Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

XÉT THẤY

1. Về tố tụng: Theo quy định tại Điều 311 Bộ luật Tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011) thì “Việc dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Toà án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác; yêu cầu Toà án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động”. Trong vụ việc cụ thể này, các đương sự căn cứ quy định tại Điều 107 Luật Doanh nghiệp năm 2005; Điều 22 Điều lệ Công ty BICICO yêu cầu Tòa án tuyên hủy Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/5/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty BICICO; vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cô phần Hóa chất và Vi sinh là vụ việc kinh doanh, thương mại là đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 30, Điều 311 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 107 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

2. Về nội dung: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh là ông Bùi Ngô Quang có đơn xin từ chức ngày 15/9/2010 và Trưởng ban kiểm soát của Công ty là bà Lê Thị Thái Hường có đơn xin từ chức ngày 30/8/2010, nên từ tháng 09/2010, Công ty BICICO không có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trường ban kiểm soát Công ty. Do vậy, hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ông Đặng Hồng Hải và bà Lại Thị Nhung đã hai lần đề nghị ông Nguyễn Đình Minh và bà Vương Ngọc Lan là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty họp Hội đồng quản trị vào ngày 17/11/2010 và ngày 22/11/2010 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, nhưng đề nghị của ông Hải và bà Nhung không thực hiện được vì ông Minh vắng mặt, còn bà Lan tuy có mặt tại Công ty nhưng không tham dự (BL 179). Trước tình hình đó, ngày 23/12/2010, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (cổ đông nắm giữ tổng số 833.060 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty BICICO) căn cứ vào các khoản 3 và 4 Điều 10 Điêu lệ Công ty BICICO có Công văn số 1134/HCVN-TCNS gửi Hội đồng quản trị Công ty BICICO yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để lựa chọn công ty kiểm toán, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát; nhưng Hội đồng quản trị BICICO không thực hiện. Ngày 26/01/2011, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiếp tục có Công văn số 56/HCVN-TCNS yêu cầu Ban kiểm soát của Công ty BICICO triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhưng Ban kiểm soát cũng không thực hiện được.

Do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty BICICO không thực hiện yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (theo quy định tại điểm c khoản 3 (Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: c, Theo yêu câu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này) và quy định tại khoản 5 Điều 97 Luật doanh nghiệp năm 2005 (Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì trong thời hạn 30 ngày tiệp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này), nên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã đứng ra triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty BICICO là đúng theo quỵ định tại khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty BICICO.

-  Việc ông Nguyễn Gia Tường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thừa uỷ quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty BICICO bất thường số 298/TB-HCVN ngày 07/4/2011 và số 449/TB-HCVN ngày 14/5/2011 là đúng thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-HCVN ngày 24/3/2011 của Tổng giám đốc Tạp đoàn Hóa chất Việt Nam (BL 94).

-  Việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 24/5/2011 được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 100 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và quy định tại khoản 2,3 Điều 16 Điều lệ Công ty BICICO.

-  Do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập lần 1 vào ngày 25/4/2011 không tiến hành được do không đủ số cổ đông dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty BICICO, nên ngày 24/5/2011, Công ty BICICO đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 với tổng sổ cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm khai mạc) là 35 người, sở hữu và đại diện sở hữu 1.600.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ Công ty BICICO (sau thời điểm khai mạc cuộc họp có thêm 3 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp, sở hữu và đại diện sở hữu 21.200 cổ phần. Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện ủy quvền của cổ đông tham dự cuộc họp là 38 người, sở hữu và đại diện sở hữu 1.621.690 cổ phần) là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật doanh nghiệp năm 2005 và quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty BICICO.

-  Đại hội đồng cổ đông Công ty BICICO họp ngày 24/5/2011 đã tiến hành bầu bổ sung ông Trịnh Anh Tuấn vào Hội đồng quản trị với số phiếu là 1.018.850/1.621.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,83% tổng số cổ phần; bầu bổ sung ông Hà Thanh Sơn vào Ban kiểm soát của Công ty với số phiếu là 1.018.850/1.621.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,83% tổng số cổ phần và bỏ phiếu về việc chọn Công ty kiêm toán để kiêm toán báo cáo tài chính năm 2010 với số phiếu là 1.018.850/1.621.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,83% tổng số cổ phần. Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu...” và theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp thì: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên cổ số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ sổ thành viên quy định tại điều lệ công ty”. Vì vậy, việc ông Trịnh Anh Tuấn trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và ông Hà Thanh Sơn trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty BICICO là phù hợp với quy định của pháp luật nêu trên.

-  Đại hội đồng cổ đông Công ty BICICO thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số Ol/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/5/2011 với 3 nội dung:

1. Bầu ông Trịnh Anh Tuấn vào Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu ông Hà Thanh Sơn vào Ban kiểm soát Công ty.

3. Không thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường này được thông qua với tỷ lệ  1.018.850/1.621.690 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 62,83% về việc bầu bổ sung ông Trịnh Anh Tuấn vào Hội đồng quản trị và ông Hà Thanh Sơn vào Ban kiểm soát là những người có số phiếu bầu cao nhất là hợp lệ, phù hợp với quy đinh tại điểm c khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp, phù hợp quy đinh tại khoản 2 Điều 53 Điều lệ Công ty BICICO.

Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm huỷ bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường sổ 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/5/2011 của Công ty BICICO là không đúng pháp luật.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 291; khoản 3 Điều 297; khoản 2 Điều 299 Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011):

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định giải quyết việc dân sự số 152/2012/QĐ-PT ngày 07/5/2012 của Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao hồ sơ vụ việc cho Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.


171
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 13/2013/KDTM-GĐT ngày 16/05/2013 về vụ án kinh doanh thương mại yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Số hiệu:13/2013/KDTM-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:16/05/2013
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về