đến
Từ khóa "01/2019/LĐ-PT"

11 kết quả được tìm thấy
01/2019/LĐ-PT - 6 tháng trước Nghệ An ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 23/04/2019 VỀ TRANH CHẤP KHOẢN PHỤ CẤP NGOÀI LƯƠNG...
01/2019/LĐ-PT - 8 tháng trước Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 04/03/2019 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC SA THẢI ...
01/2019/LĐ-PT - 9 tháng trước Lâm Đồng ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 23//01/2019 VỀ TRANH CHẤP PHỤ CẤP THÂM NIÊN...
01/2019/LĐ-PT - 4 tháng trước Lạng Sơn ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 21/06/2019 VỀ TRANH CHẤP XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC SA THẢI ...
01/2019/LĐ-PT - 6 tháng trước Bến Tre ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 09/05/2019 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG...
01/2019/LĐ-PT - 6 tháng trước An Giang ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 24/04/2019 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC...
01/2019/LĐ-PT - 7 tháng trước Bình Dương ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 19/03/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...