đến
Từ khóa "Quyết định cấp Giấy CNQSĐ"

5 kết quả được tìm thấy
280/2018/DS-PT - 1 năm trước ...1. Hủy một phần Quyết định cấp giấy CNQSD đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 789450 ngày...
06/2017/DSST - 2 năm trước Nghệ An ...1. Hủy một phần Quyết định cấp giấy CNQSD đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U789450 ngày...