đến
Từ khóa "chi phí đào tạo"

10 kết quả được tìm thấy
32/2018/DS-ST - 1 năm trước Đà Nẵng ...BẢN ÁN 32/2018/DS-ST NGÀY 06/06/2018 VỀ TRANH CHẤP BỒI HOÀN CHI PHÍ ĐÀO TẠO...
11/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ...BẢN ÁN 11/2017/LĐ-ST NGÀY 19/04/2017 VỀ TRANH CHẤP TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO...
09/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ...BẢN ÁN 09/2017/LĐ-ST NGÀY 18/04/2017 VỀ TRANH CHẤP CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRONG HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO...
21/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Đồng Nai ...BẢN ÁN 21/2017/LĐ-PT NGÀY 11/09/2017 VỀ TRANH CHẤP CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRONG...